2016-17 విద్యాసంవత్సరానికి గాను మౌఖికపరీక్షల తేదీలు: Ph.D., Telugu: 7-7-2016 to 8-7-2016 10.00AM, మరిన్ని వివరాలకు అధికారిక వెబ్సైట్ ని దర్శించగలరు.